مدیرکل مقررات ملی ساختمان: بازبینی مقررات ملی ساختمان در دستور کار است


بازبینی مقررات ملی ساختمان در دستور کار است
مدیرکل مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان رتبه نخست کم‌توجهی در زمان ساخت واحدهای مسکونی جدید را به خود اختصاص داده است، گفت: بازبینی مقررات ملی ساختمان در دستور کار است.

لینک خبر