بازار مسکن در انتظار بازگشت آرامش


بازار مسکن در انتظار بازگشت آرامش
افت تعداد معاملات مسکن و کاهش قیمت در برخی از مناطق حاکی از کمرنگ شدن سایه سوداگران از سر بازار مسکن است پس به نظر می رسد با رفتن سوداگران از این بازار آرامش و ثبات قیمتی در حال ورود به بازار مسکن است.

لینک خبر