ظرف ۴ سال گذشته انجام شد؛ پرداخت وام مسکن به ۱۰۴ هزار واحد


پرداخت وام مسکن به ۱۰۴ هزار واحد
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به ۱۰۴ هزار واحد مسکونی در چهار سال خبر داد.

لینک خبر