بررسی اثرات اقتصادی انتقال پایتخت


بررسی اثرات اقتصادی انتقال پایتخت
یک پژوهشگر آمایش سرزمین، اثرات اقتصادی انتقال پایتخت از تهران را بررسی کرد.

لینک خبر