درباره شرکت

تاسیس شرکت تعاونی خدماتی مهرگان کاوش بام کویر جنوب کرمان در تاریخ 1397/08/30 به شماره 1714 به شناسه ملی 14007959242 ثبت  گردید.

آدرس : استان کرمان- شهرستان بافت- بخش مرکزی- شهر بزنجان- خیابان امام – شرکت تعاونی خدماتی مهرگان کاوش بام کویر جنوب کرمان

تلفن : 09131474252

شماره مجوز: 97/5039

مرجع صادر کننده: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافت

 

مدیران شرکت:

خانم نرگس سلطانی نژاد به سمت نایب رویس هیئت مدیره

خانم گل اندام سلطانی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره

آقای رسول سلطانی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره

آقای منصور سلطانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره

خانم مرضیه سلطانی نژاد به سمت منشی هیئت مدیره